ANSVARSFULL KONSUMTION

Konkurrens- och konsumentverket, Martorna & Garantistiftelsen

Lågstadiet | Högstadiet | Andra stadiet


 

LÅGSTADIET:

Berättelse om konsumentskap

Berättelsen som finns på KKV Kampus gör en djupdykning i vardagliga situationer för en konsument. Berättelsen bygger på sex delberättelser och till varje del finns det också frågor och uppgifter att samtala om.  Berättelserna har skrivits så att de passar elever i årskurs 4–7.

Lektionsmaterial

 

HÖGSTADIET:

Köparens steg -grundkurs

På grundkursen Köparens steg får eleven en uppfattning om konsumentens köpstig och bekantar sig med konsumentskyddet. Kursen omfattar faserna före, under och efter ett köp. Genom att göra övningar får eleven färdigheter att se ett köp som en helhet. Eleven lär sig faserna i konsumenthandeln och skaffar sig grundläggande kunskaper i hur det lönar sig att agera som konsument under de olika faserna. Eleven får en uppfattning om konsumentskyddslagstiftningen och vad den kräver.

Lektionsmaterial

 

ANDRA STADIET:

Köparens steg -fortsättningskurs

Fortsättningskursen i konsumentskydd ger eleverna färdigheter att agera på marknaden. Eleven lär sig bäst om hen har avklarat grundkursen Köparens steg innan fortsättningskursen inleds. Efter denna fortsättningskurs och övningarna som ingår i kursen kan eleven granska sin egen köpstig. Eleven känner till de olika skedena i köpprocessen och vet hur det lönar sig att agera i olika skeden. Eleven förstår också köpstigen som helhet och hur de egna valen påverkar rättigheterna som konsument.

Lektionsmaterial